زندگینامه مصطفی پورسینا صفحه 8

بازی های دوران کودکی ام

بازی های دوران کودکی زیاد بودند که چندتایی را نام میبرم.
از روی تنابی که با دو دست داشتیم میپریدیم

سرسره بازی در سرازیری ها

با یک تکه تخته یا کارتن از تپه به پایین سر میخوردیم

26 sliding

ما شاخه درختی را رو سنگ بزرگی قرار میدادیم در حالیکه در هر انتهای آن یک نفر مان مینشستیم به نوبت بالا و پایین میکردیم.

26 see-saw

الک دولک
26 alak dolak

26 alak-dolak

جفتک چارکش

این بازی ای بود که هر یک از ما بنوبت با پای باز از روی کسی که خم شده بود می پریدیم

26 Leap-frog

تیله بازی
26 marble

26 marble game

تاب بازی

26 swing on a tree

قایم باشک

26 hide and seek

لی لی بازی

26 lei lei

خرسواری

26 riding a donkey

رینگ رانی

26 playing

برای دسترسی به سایر قسمتهای این زندگینامه لطفاً روی صفحات زیر کلیک فرمایید.

زندگینامه مصطفی پورسینا صفحه 1    ص 2     ص 3    ص 4    ص 6    ص7    ص8    ص9    ص10    ص 11    ص 12    ص 13    ص 14  

   ص 15    ص 16    ص 17    ص 18    ص 19    ص 20    ص 21    ص 22    ص 23    ص 24    ص 25    ص 26    ص 27

نظر دهید

*

code