آثار

:شش جلد کتاب در مورد آموزش زبان انگلیسی برای کودکان نوشتم که چاپ و پخش شد. این کتابها عبارتند از

کتاب آموزش حروف بزرگ انگلیسی

j-01

کتاب آموزش حروف کوچک انگلیسی

j-02

کتاب آموزش اعداد انگلیسی

j-03

کتاب آموزش لغات و جملات روزمره انگلیسی جلد 1

j-04

کتاب آموزش لغات و جملات روزمره انگلیسی جلد 2

j-05
کتاب آموزش دستخط انگلیسی

j-06

نظر دهید

*

code