اولین سنگ قبر بهشت زهرای تهران

قبراولین‌متوفی‌دفن‌شده دربهشت‌زهرا

30 اویلن قبر بهشت زهرا

مرحوم محمدتقی خیال که در قطعه یک، ردیف یک، قبر شماره یک را به خود اختصاص داده و در 27 تیرماه 1349 فوت کرده است. وی نخستین فردی است که در بهشت زهرا دفن شده است.

همچنین مرحومه زیور فقیردخت، اولین بانویی که در این آرامستان دفن شده است. بهشت زهرا نام بزرگ‌ترین گورستان در استان تهران است که در شهرستان ری واقع شده است. بهشت زهرا در تاریخ 25 تیر ماه 1349 افتتاح شده است.