متن سنگ قبر افراد مشهور خارجی

متن سنگ قبر وينستون چرچيل
من براي ملاقات با خالقم آماده ام
اما اينكه خالقم براي عذاب دردناك ملاقات با من آماده باشد چيز ديگريست
…………….

متن سنگ قبر اسكندر مقدوني
اكنون گور او را بس است
آنكه جهان اورا كافي نبود

…………….

متن سنگ قبر نيوتن
ظبيعت وقوانين طبيعت در تاريكي نهان بود
خدا گفت بگذار تا نيوتن بيايد…..
وهمه روشن شد

…………….

متن سنگ قبر فرانك سيناترا(بازيگر و خواننده)
بهترين ها هنوز در راهند
انسانهاي بزرگ واقعا” بزرگند
…………………….
متن سنگ قبر ويرجينيا وولف (نويسنده)
در برابرت خود را پر ميكنم از فرار نكردن
اي مرگ.
…………………….

متن سنگ قبر وینستون چرچیل

من برای ملاقات با خالقم آماده ام
اما اینکه خالقم برای عذاب دردناک ملاقات با من آماده باشد چیز دیگریست
…………………….

اسکندرمقدونی
اکنون گور او را بس است
آنکه جهان اورا کافی نبود
…………………….

نیوتن

ظبیعت وقوانین طبیعت در تاریکی نهان بود
خدا گفت بگذار تا نیوتن بیاید…..
وهمه روشن شد

…………………….