چند ضرب المثل در مورد مرگ

• «آدم فقیر مرگش بی صدا است.»
• «ترس برادر مرگ است.»
• «عمر اگر هزارسال است آخرش مرگ است.»
• «مرگ پیر و جوان نمی‌شناسد.»
• «مرگ چاره ندارد.»
• «مرگ خبر نمی‌کند.»
• «مرگ یکبار، شیون یکبار!»
• «ننگ بزرگان و مرگ فقیران صدا ندارد.»
• «نوشدارو پس از مرگ سهراب.»