گورستان چیست؟

38 گورستان

گورستان چیست ؟
گورستان محل دفن اجساد انسان است. در برخی کشورها (همانند بخشی از کشور هندوستان ) مردگان را میسوزانند ولی در اکثر نقاط جهان آنها را به خاک می‌سپارند با این تفاوت که مسیحیان در تابوت و مسلمانان بدون تابوت مردگان را در خاک گورستان دفن می‌کنند. به گورستان ،قبرستان هم گفته می‌شود . در سالیان اخیر در کشور ایران به گورستان آرامگاه گفته می شود تا بار منفی و دردآور آن کاسته شود.