کوتاه ترین ترین عمر یک موجود زنده

30 کوتهترین-عمر-موجود-زنده

میلیون ها حشره (Palingenia longicauda) بر روی رودخانه تیسزا در بوداپست به پرواز درآمدند. این نوع حشره تنها چند ساعت عمر خواهد کرد و در همین چندساعت به جفت گیری و تخم ریزی برای نسل بعد آماده شده تا بتواند نسلشان را حفظ کنند.این جفت گیری در اواخر بهار و اوایل تابستان انجام میشود.