چند ضرب المثل در باره زندگی

Life is sweet
زندگی در گذر حادثه هاست گاه تلخ است و گهی شیرین است
Life without a friend is death without a witness
زندگی بی دوست مرگ بدون شاهد است.
Life is a battle, not a feast
دنیا محل آزمایش است نه جای آسایش.
Life without love is like a tree without fruit
زندگی بدون عشق مثل درخت بی میوه است.
Life begins at forty
زندگی تازه در چهل سالگی آغاز می شود.
Life is not always a bed of rose
زندگی خوردن و خوابیدن نیست.
Life is short and time is swift
زندگی کوتاه است و زمان شتابان گذران.

نننننننننننننننننننننن

داستان های انگلیسی با ترجمه

چند ضرب المثل درباره زندگی
.Life is what you make out of it
زندگی همان شود که شما از آن می سازید.

.live not to eat but eat to live
برای خوردن زندگی مکن برای زندگی کردن بخور

.The best things in life are fre
بهترین چیز ها در زندگی مجانی در اختیار ما قرار دارد.

.Man doesnt live by bread alone
زندگی فقط مادیات نیست.

.Life is not a practice so live it
زندگی تمرین نیست پس زندگی کن نه تمرین.

.Life is a bowl of cherries
زندگی سرا پا زیبایی است.

.Live and let live
زندگی کن و بگذار مردم زندگی کنند.

.It is all there to life
زندگی همین است و نه چیز دیگر.

.There is more to life than the eyes meet

زندگی بیشتر از این ظواهر سیاه و سفید معنا دارد

یک ضرب المثل رومانیایی

زندگی بشر مثل تخم مرغی است که در دست بچه باشد!!

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت