سخنان جالب در مورد ترس از مرگ

………………………………………………

Death is a debt we all must pay.

مرگ دینی است که همه ما باید آنرا بپردازیم..

~Euripides

………………………………………………

Some people are so afraid to die that they never begin to live. ~Henry Van Dyke

مبعضی از مردم آنقدر از مرگ میترسند که هرگز زندگی را آغاز نمیکنند.

~Henry Van Dyke

………………………………………………

He who doesn’t fear death dies only once. ~Giovanni Falcone

کسی که از مرگ نمیترسد یکبار میمیرد.

~Giovanni Falcone

………………………………………………

“Even death is not to be feared by one who has lived wisely.”

کسی که عقلانه زندگی میکند حتی مرگ او را نمیترساند

Buddha

………………………………………………

“Courage leads to heaven; fear to death”

شجاعت به بهشت اما ترس به مرگ ختم میشود.
Seneca

………………………………………………

“The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.” 

ترس از مرگ نتیجه ترس از زندگی است.کسی که زندگی کاملی دارد در هر زمان برای مرگ آماده است
Mark Twain

………………………………………………

“Some people are so afraid to die that they never begin to live.” 

بعضی از مردم آنقدر از مرگ میترسند که هرگز زندگی را شروع نمیکنن
Henry Van Dyke

………………………………………………

Death never takes the wise man by surprise; He is always ready to go.

مرگ هرگز انسان عاقل را متعجب نمیکند چون همیشه آماده رفتن است..

~Jean de La Fontaine

………………………………………………

“He who doesn’t fear death dies only once.” 

کسی که از مرگ نمیترسد یک بار میمیرد.
Giovanni Falcone

………………………………………………

The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.

ترس از مرگ ترس از زندگی است.کسی که زندگی کاملی دارد در هر لحظه برای مرگ آماده است.

~Mark Twain

………………………………………………

We cannot banish dangers, but we can banish fears. We must not demean life by standing in awe of death.

ما نمیتوانیم خطرات را از بین ببریم اما ما میتوانیم ترس را از بین ببریم.ما نباید زندگی را با ترس از مرگ بیمعنی کنیم.

~David Sarnoff

………………………………………………

If you spend all your time worrying about dying, living isn’t going to be much fun.

اگر شما همه اوقات را صرف ترس از مرگ کنید زندگی سرگرم کننده نخواهد شد.

~From the television

show Roseanne

………………………………………………

Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live.

زندگی ضایعه بزرگ نیست.ضایعه بزرگ آن است که در حالیکه زنده ایم از درون بمیریم.

~Norman Cousins

………………………………………………

Let life be as beautiful as summer flowers
And death as beautiful as autumn leaves.

بگذارید زندگی بزیبایی گل های تابستانی باشد و مرگ بزیبایی گل های پاییزی باشد.

~Rabindranath Tagore

………………………………………………

Death is just another stage of life, although the one you  hope comes last.

 مرگ فقط مرحله دیگری از زندگی است البته مرحله ای که شما فکر میکنید آخر می آید.

~Robert Brault,

………………………………………………

As a well-spent day brings happy sleep, so a life well used brings happy death.

همانطور که یک روز خوش خواب خوش می آورد یک زندگی خوش مرگ خوشی می آورد.

~Leonardo da Vinci

………………………………………………

A dying man needs to die, as a sleepy man needs to sleep, and there comes a time when it is wrong, as well as useless, to resist.

~Stewart Alsop