پنج کشور با یشترین امید به زندگی

30 بیشترین امید به زندگی1 30 بیشترین امید به زندگی

امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است و یا به عبارت دیگر هر عضو آن جامعه چند سال می‌تواند توقع داشته باشد. پنج کشور با بیشترین امید به زندگی به ترتیب درصد عبارتند از:

 

1          موناکو  89.57

2          ماکائو  84.48

3          ژاپن     84.46

4          سنگاپور84.38

5          هنگ کنگ82.78