پنج کشور با کمترین امید به زندگی

امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است و یا به عبارت دیگر هر عضو آن جامعه چند سال می‌تواند توقع داشته باشد. پنج کشور با کمترین امید به زندگی به ترتیب درصد عبارتند از:

 

1          جمهوری افریقای مرکزی        51.35

2          سوایزلند          50.54

3          افغانستان       50.49

4          گینه بیسائو     49.87

5          چاد      49.44